6 december 2021

Uitkering Gekort

2 min read
Uitkering Gekort

Als uw uitkering gekort is door de gemeente, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Zonder reden mag een uitkering nooit gekort worden. Het kan zijn dat de uitkering gekort is omdat u vermeende inkomsten en/of vermogen hebt of omdat u onjuiste of onvolledige informatie hebt verschaft over uw inkomsten. Doorgaans wordt de uitkering met 100% verlaagd voor de duur van 1 tot 3 maanden. Uw uitkering wordt met 100% voor 1 maand verlaagd als u geen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt, als u uw arbeidsverplichtingen niet nakomt en als u onvoldoende meewerkt aan trajecten waarbij de kans op een arbeidsmarkt wordt vergroot. Uw uitkering wordt met 100% voor 2 maanden verlaagd als u geen gebruik hebt gemaakt van re-integratiemiddelen of als u onvoldoende gebruik hebt gemaakt van een aangeboden voorziening.

Pro deo

Bent u het niet eens met de uitkering die gekort is, dan kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Lees echter de brief goed door, omdat de bezwaartermijn in sommige gevallen korter kan zijn. Als u te laat bent met het indienen van uw bezwaarschrift tegen de gekorte uitkering, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het maakt daarbij niet uit of het besluit van de gemeente dat uw uitkering gekort is rechtmatig genomen is of niet.

Er kan een voorlopige voorziening worden opgestart als u door de uitkering die gekort is in financiële problemen komt. Er moet hiervoor een spoedeisend belang zijn. De rechtbank beslist over uw situatie en kan u gedurende de bezwaarprocedure een voorschot toekennen van de bijstandsuitkering. Let wel op dat dit een tijdelijke uitspraak is. Als de gemeente uw bezwaarschrift alsnog ongegrond verklaart, dan zult u het voorschot van de bijstandsuitkering weer terug moeten betalen aan de gemeente.

Er staat een beroep open bij de rechtbank als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente naar aanleiding van uw bezwaarschrift. Hoe u dit doet, is beschreven in de brief van de beslissing op bezwaar.

Bezwaarschrift